Specii protejate

TIPURI DE HABITATE PREZENTE IN SIT
Habitate din DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, anexa I cuprinse in Formularul Standard NATURA 2000 al Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii:
a) Habitate de păduri
9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
b) Habitate de mlaştini
7210* Mlasini calcaroase cu Cladium mariscus
7230 Mlastini alcaline
Habitate din DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, anexa I necuprinse in Formularul Standard NATURA 2000 al Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii dar identificate şi cartate în teren:
a) Habitate de păduri
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen;
91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens (habitat prioritar);
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (habitat prioritar).
b) Habitate de pajişti
6240* Pajişti stepice subpanonice (habitat prioritar)
6210* Pajiști uscate şi faciesuri de tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) (habitat prioritar)
SPECII DE NEVERTEBRATE ENUMERATE IN ANEXA II A DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE
1059 Fluturaş albastru cu puncte negre (Maculinea teleius)
4050 Cosaşul(Isophya stysi )
4030 Albiliţa portocalie (Colias myrmidone )
1060 Lycaena dispar
1052 Fluturele maturna (Euphydryas maturna)
1074 Molia catax (Eriogaster catax)
4036 Leptidea morsei
SPECII DEREPTILE ENUMERATE IN ANEXA II A DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE
1220 Testoasa europeană de apă dulce  (Emys orbicularis)
SPECII DE PLANTE ENUMERATE IN ANEXA II A DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE
1898 Pipiriguţ ( Eleocharis carniolica)
1903 Moşişoare (Liparis loeselii)
1758 Curechiu de munte  (Ligularia sibirica)
4068 Clopoţel  (Adenophora lilifolia)
Specii din DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, anexa II necuprinse in Formularul Standard NATURA 2000 al Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii dar identificate şi cartate în teren:
Specii de amfibieni
1193 Izvoraşul cu burtă galbenă (Bombina variegata)
 Specii de nevertebrate
1083 Rădaşca  (Lucanus cervus)
1061 Maculinea nausithous
1078* Euplagia quadripunctaria
Specii de plante
1477 Pulsatilla patens.
1902 Cypripedium calceolus